Vedtekter for Faggruppe for bygg og anlegg (Tekna og NITO)

§ 1 Gruppens navn er «Faggruppen for bygg og anlegg» (FBA). Den er en faglig gruppe av Tekna (Teknisk naturvitenskapelig forening) og NITO (Norges Ingeniør – og Teknologorganisasjon). Faggruppen har kontor i Oslo.

Formål

§ 2 Faggruppens formål er å ivareta medlemmenes faglige interesser og profilere faggruppen som felles arena for Tekna – og NITO – medlemmer med bygg- og anleggsfag som arbeidsfelt. Dette skal skje gjennom koordinering og gjennomføring av kurs og konferanser innen bygg- og anleggsfagene som fellesprosjekter for Tekna og NITO. Tekna og NITOs kursvirksomhet på fagfeltet inngår i denne virksomheten.

Medlemskap

§ 3 Personer med interesse for bygg- og anleggsfag, som er medlemmer av Tekna eller NITO og som lar seg registrere ved personlig innmelding, er medlemmer av Faggruppen for bygg og anlegg (FBA). Det skal føres medlemsliste for faggruppen.

Organisasjon

§ 4 Faggruppen ledes av et styre som består av fire medlemmer, hvorav en er leder. Styrets medlemmer oppnevnes av Hovedstyrene i Tekna og NITO, som hver oppnevner to medlemmer. Virksomhetstid er for alle oppnevnte to år. Oppnevningen skal skje før 1. april i de aktuelle år. I tillegg kan en representant fra henholdsvis NITO og Tekna møte som observatører, med tale- og forslagrett, men ikke stemmerett.

Styret konstituerer seg selv. Styrelederfunksjonen skal, på toårig basis, rullere mellom Tekna og NITOs oppnevnte. Sekretariatets funksjoner ivaretas gjennom et samarbeid mellom fagavdelingene i Tekna og NITO.

Styret

§ 5 Styret er vedtaksført når minst tre av de oppnevnte medlemmer er til stede i møter hvor alle medlemmer er innkalt. Vedtak fattes med simpelt flertall. Det skal føres referat fra møtene. Styret skal: 1. Planlegge og gjennomføre gruppens virksomhet i samsvar med vedtektenes §2 og i henhold til de omforente retningslinjer som Tekna og NITO gir. 2. Representere faggruppen utad.

3. Arbeide aktivt for å rekruttere medlemmer til gruppen.

4. Fastsette årsberetning, regnskap, budsjett og kurs/konferanseplan for kommende år. Årsberetning og regnskap sendes Hovedstyrene i Tekna og NITO årlig før 1. april.

Økonomi

§ 6 Faggruppens virksomhet finansieres gjennom egne aktiviteter ved inntekter fra kurs, konferanser, og prosjekter. Det føres regnskap for faggruppen. Faggruppen skal være selvfinansierende og dekke kostnader til sitt sekretariat. Virksomheten skal organiseres, planlegges og drives i forhold til dette. Faggruppen kan ikke binde Tekna og NITO økonomisk utover eventuelle avtalte tilskudd. Overskudd/underskudd fra virksomheten deles likt mellom Tekna og NITO.

Medlemsfordeler

§7 Faggruppens virksomhet og tilbud skal framstå som en medlemsfordel for medlemmene i Tekna og NITO. a) Medlemmer av Tekna og NITO som ikke er medlemmer i faggruppen innrømmes normal Tekna/NITO - medlemsrabatt ved gruppens arrangementer. b) Medlemmer av Tekna og NITO som er registrert som medlemmer i faggruppen skal innrømmes FBA - medlemsrabatt.

Vedtektsendringer

§8 Vedtektene er gitt med hjemmel i Tekna og NITOs lover. Vedtektene skal godkjennes av Hovedstyrene i Tekna og NITO og må ikke være i strid med foreningenes lover og regelverk.

Oslo, 27.9.2014, styret for FBA